Brigitte Vermeersch & Maniola Spitaels, Geassocieerde notarissen te Horebeke

 

Brigitte Vermeersch & Maniola Spitaels

Geassocieerde notarissen te Horebeke

De benaming

Elke nv, bv of cv moet een eigen naam hebben waaronder zij wordt opgericht en die bijgevolg in de statuten in de oprichtingsakte wordt vermeld.
Deze naam moet de vennootschap onderscheiden van andere rechtspersonen en moet bijgevolg verschillen van die van elke andere vennootschap.

 

Er bestaat immers een eerbiediging van het eerste gebruiksrecht. Indien de opgerichte vennootschap een naam draagt gelijk aan of gelijkend op de naam van een andere reeds bestaande vennootschap, kan deze laatste de naam doen wijzigen en eventueel een schadevergoeding eisen voor zover kan bewezen worden dat er verwarring is.

Dit is steeds een beoordeling in abstracto, waarbij het irrelevant is of beide vennootschappen in dezelfde sector actief zijn of waar hun zetel geografisch is gelegen.
Bij de oprichting zal de notaris nagaan of de door de oprichters gewenste maatschappelijk benaming reeds bestaat door een opzoeking te doen in de voor hem toegankelijke databanken.

Naast haar maatschappelijke benaming, kan de vennootschap voor haar commerciële doeleinden ook een of meer “handelsbenamingen” aannemen, die verschillend kunnen zijn van de maatschappelijke benaming.

 

Er kan ook een vordering worden ingesteld indien een verwarring van de handelsbenaming kan worden aangetoond. Dit is steeds een beoordeling in concreto, waarbij wel in beschouwing wordt genomen of beide vennootschappen in dezelfde sector actief zijn en waar hun zetel geografisch is gelegen.

De maatschappelijke benaming van de vennootschap kan te allen tijde worden gewijzigd door een beslissing van de algemene vergadering, tenzij de vennootschap in vereffening is en dit om te vermijden dat de vennootschap dan moeilijker op te sporen zou zijn voor eventuele schuldeisers.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .