Brigitte Vermeersch & Maniola Spitaels, Geassocieerde notarissen te Horebeke

 

Brigitte Vermeersch & Maniola Spitaels

Geassocieerde notarissen te Horebeke

CRT

De databank CRT bevat de gegevens van alle authentieke en internationale testamenten, alsook deze van de eigenhandige testamenten voor zover deze laatste in bewaring werden gegeven aan een notaris door de testamentopmaker (testator) en deze hem of haar verzocht heeft de gegevens ervan in te schrijven in het CRT.

De databank bevat ook gegevens omtrent andere vormen van uiterste wilsbeschikkingen (bijvoorbeeld contractuele erfstellingen, schenkingen tussen echtgenoten, regeling van de erfrechten tijdens de procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming, …) en omtrent de huwelijksovereenkomsten die specifieke clausules bevatten die een invloed kunnen hebben op de afwikkeling van de nalatenschap.

 

In dit register worden enkel de gegevens met betrekking tot de identiteit van de testamentmaker (testator), de naam van de notaris en zijn kantoor, en de datum van de akte opgenomen. Met deze gegevens zal het later (na het overlijden) mogelijk zijn om het testament terug te vinden.
Uiteraard blijft de inhoud van het testament geheim zolang de erflater leeft; men kan ook niet te weten komen of iemand al dan niet een testament gemaakt heeft, tijdens zijn leven.
Na het overlijden wordt het CRT geraadpleegd. Mits voorlegging van een overlijdensakte of enig andere document dat het overlijden bewijst (bijvoorbeeld een doktersattest dat het overlijden vaststelt, een vonnis van “afwezigheid”, een opzoeking in het Rijksregister, …), kan men meedelen of er al dan niet een testament werd bewaard bij een notaris en wordt de “vindplaats” van dat testament meegedeeld.

 

Raadpleging van het CRT

Momenteel bestaan er 3 verschillende manieren voor particulieren om een overleden persoon op te zoeken in het CRT:

 1. De particulier kan contact opnemen met een notaris, die verder het nodige zal doen en hem verder zal begeleiden met aangepast advies volgens het dossier.
   
 2. De particulier kan een aanvraag tot opzoeking versturen (per post, fax of e-mail) naar de Steundienst Databanken van FEDNOT, samen met een kopie van de overlijdensakte of een ander document dat het overlijden van de persoon bewijst (bijvoorbeeld een doktersattest dat het overlijden vaststelt, een vonnis van “afwezigheid”, een opzoeking in het Rijksregister, …): 
  - per post: Bergstraat 30-34, 1000 Brussel
  - per fax: 02/505.08.56
  - per E-mail: crt@fednot.be 

  Door op deze link te klikken opent u een e-mail die we al voor u hebben ingevuld.
  Het bewijs van de opzoeking zal daarna teruggezonden worden naar de aanvrager per post, fax of e-mail. 

 3. De particulier kan ter plaatse bij FEDNOT (de Federatie van het Notariaat), met in de hand een kopie van de overlijdensakte van de overledene, of een ander document dat het overlijden bewijst van de persoon die opgezocht moet worden in het CRT. Een medewerker van de Steundienst Databanken zal onmiddellijk het bewijs van de opzoeking overhandigen aan de aanvrager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .